De rol van ouders

Ouderbetrokkenheid

Door ouders te betrekken hebben de pedagogisch medewerkers van de Rommelpot de mogelijkheid met hen te communiceren over de opvoeding, pedagogisch met hen af te stemmen en de leefwereld thuis en op het kindercentrum te verbinden. Dat is belangrijk voor kinderen: het geeft ze een veilig gevoel, wat een belangrijke basis is voor hun ontwikkeling. Daarnaast kan het nog meer opleveren dat in het belang is van kinderen. Bevordering van kindvriendschappen, vertrouwen en gezelligheid en steun voor ouders, inspiratie en informatie en praktische steun voor leidsters en kwaliteit voor het kindercentrum als geheel. 

Oudercontact

Door ouders te betrekken hebben de pedagogisch medewerkers van de Rommelpot de mogelijkheid met hen te communiceren over de opvoeding, pedagogisch met hen af te stemmen en de leefwereld thuis en op het kindercentrum te verbinden. Dat is belangrijk voor kinderen: het geeft ze een veilig gevoel, wat een belangrijke basis is voor hun ontwikkeling. Daarnaast kan het nog meer opleveren dat in het belang is van kinderen. Bevordering van kindvriendschappen, vertrouwen en gezelligheid en steun voor ouders, inspiratie en informatie en praktische steun voor leidsters en kwaliteit voor het kindercentrum als geheel. Op de groepen wordt er gewerkt met de Bitcare app, zodat ouders op ieder moment van de dag kunnen zien hoe het gaat met hun kind. Met behulp van de app worden activiteiten en foto’s gedeeld. Ook is er een chatfunctie. Verlof, verzuim, ruil, extra en flex-dagen zijn eenvoudig door ouders aan te vragen.

Mentorschap

Ieder kind krijgt bij aanvang van de opvang een mentor. Zij volgt het kind heel specifiek, is aanspreekpunt voor de ouders en draagt zorg voor het welbevinden van het kind. De ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar worden minimaal een keer per jaar door de mentor van hun kind uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek. Voor de BSO kinderen gaat er geen uitnodiging uit, maar er kan indien nodig op initiatief van zowel de mentor als de ouder een gesprek plaats vinden. Als er eerder twijfels of vragen zijn over de ontwikkeling van het kind, dan wordt er niet gewacht tot dit gesprek, maar wordt dat al eerder met de ouders besproken. In die zin komen er tijdens het 10-minuten gesprek geen ‘zorgelijke of nieuwe zaken’ aan de orde.

Oudercommissie

De Rommelpot heeft een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van kinderen die het kinderdagverblijf, de voorschool en/of de buitenschoolse opvang bezoeken. Deze ouders behartigen de belangen van alle ouders.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De oudercommissie vergadert minimaal 4x per jaar waarvan tenminste 3 vergaderingen plaatsvinden in aanwezigheid van de leidinggevende van de Rommelpot. De oudercommissie heeft echter altijd de mogelijkheid om alleen met de leden van de oudercommissie te vergaderen. In samenwerking met de pedagogisch medewerkers wordt er door de oudercommissie een jaarlijkse informatieavond georganiseerd.

Klachtenregeling

Op de Rommelpot willen we er alles aan doen om onze kinderen en ouders zo goed mogelijke opvang te bieden. Als u als ouder/verzorger het idee heeft dat er in de opvang iets niet in orde is of als u ontevreden bent dan is het van belang dat u dit laat weten, zodat er aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Bovendien leren wij als organisatie van gegronde klachten. Wij gaan graag met u in gesprek. Kindercentrum de Rommelpot heeft hiervoor een interne klachtenprocedure. Als ouders en de leidinggevende er onderling niet uitkomen dan kan het geschil vanaf 1 januari 2016 voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Kinderopvang.

© 2024 Kindercentrum de Rommelpot

Deze website is gemaakt door Cricta.